June 26, 2017

:

Kanger SUBOX Mini 50W Starter Kit -

Úterý, Červen 16, 2015

Invader Mini 50W TC Power Box Mod -

Úterý, Červen 16, 2015

ELEAF LEMO 2 SubOhm Tank Atomizer -

Čtvrtek, Duben 23, 2015

Kangertech SubTank, Mini, Nano -

Pondělí, Duben 6, 2015

Sigelei Mini 30W Power Box -

Neděle, Duben 5, 2015

Logo Vapers Clubu-České asociace vapingu

Stanovy Vapers Clubu

Stanovy občanského sdružení v PDF 

Článek I.

Název občanského sdružení:
Vapers Club – Česká asociace vapingu
Adresa:
K Mladíkovu 127, Jesenice u Prahy, 252 42.

Článek II.

Právní postavení sdružení
1. Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy (fyzické i
právnické osoby) na základě společného zájmu a společných obecně prospěšných
cílů.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Článek III.

Poslání občanského sdružení
Vapers Club – Česká asociace vapingu je občanským sdružením, jehož posláním je
sdružovat fyzické i právnické osoby, které chtějí popularizovat elektronickou
cigaretu( zkráceně e-cigaretu ) jako zdravější náhražku kouření, informovat
veřejnost o jejích výhodách oproti kouření klasických cigaret, vyměňovat si
zkušenosti s elektronickou cigaretou, hodnotit jednotlivé typy elektronických
cigaret a hodnotit výrobce a prodejce elektronických cigaret co do kvality
výrobků a služeb.
Cíle a činnost sdružení
1. Zpopularizovat elektronickou cigaretu u široké veřejnosti
2. Z pozice uživatelů elektronických cigaret jednat s výrobci, dodavateli a
distributory tohoto sortimentu
* o maximální informovanosti uživatelů elektronických cigaret (e-cigaret)
* o sjednocení názvosloví sortimentu e-cigaret tak, aby nedocházelo k matení
pojmů a tím i zákazníků a uživatelů e-cigaret
3. Vytvořit potřebné podmínky pro komunikaci, vyjednávání a oponenturu s
obchodními organizacemi a státními orgány s cílem zabránit regulacím a zbytečným
omezením ve spojitosti s užíváním elektronických cigaret.
4. Informovat provozovatele pracovišť a prostředí, kde je zakázáno kouřit
(např. kanceláře, nekuřácké restaurace, nemocnice, letecké společnosti, atd.),
že používání e-cigarety neodporuje protikuřáckým zákonům a umožnit tak používání
e-cigarety i v nekuřáckém prostředí.
5. Zasazovat se o zpracování nezávislých studií a testů, objektivně
dokládajících prospěšnost užívání elektronických cigaret ve srovnání s
cigaretami klasickými.
6. Vytvořit předpoklady pro seznamování, setkávání a pořádání akcí pro bývalé
kuřáky, kteří zcela či zčásti přešli na používání elektronické cigarety.

Článek IV.

Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení a které se samy aktivně podílejí na jejich naplňování.
2.Členem sdružení mohou být právnické osoby – výrobci, prodejci a distributoři
elektronických cigaret, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení, které se
samy aktivně podílejí na jejich naplňování a které dodržují Etický kodex
prodejce.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor
sdružení. Výbor sdružení může také rozhodnout o zavedení a výši členských
příspěvků. Členské příspěvky pro rok 2013 se stanovují ve výši 300,- Kč/rok pro
člena – fyzickou osobu a 6.000,- Kč/rok pro člena – právnickou osobu. Vybrané
příspěvky budou použity na vlastní činnost sdružení, zadávání analýz a studií,
pořádání akcí pro členy sdružení.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členských příspěvků pro
daný rok.
4. Dokladem o členství je:
potvrzení o členství vydané výborem a zařazení do databáze členů (resp. výpis z
této databáze)
5. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zánikem sdružení
e) zrušením členství výborem sdružení, jestliže člen neplní své závazky dané
stanovami.

Článek V.

Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření.
2. Člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Článek VI.

Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise

Článek VII.

Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby nejméně 1x ročně. Výbor svolává
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně dvě třetiny členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,
rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže byli všichni členové prokazatelně
řádně a včas pozváni (tj. nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady)a jestliže
se z takto pozvaných členů zúčastní nadpoloviční většina. Hlasovací právo členů
sdružení je rovné.
O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada
dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Článek VIII.

Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Výbor má 5 členů.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a to nejméně 2x
ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
f) stanovuje organizační řád sdružení
6. Předseda a místopředseda výboru jsou oprávněni zastupovat sdružení navenek a
jednat jeho jménem každý samostatně.
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

Článek IX.

Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, která za svoji činnost
odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor
na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí
nejméně 1 x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích
revizí a kontrolní činnosti.

Článek X.

Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) členské příspěvky
c) dotace a granty vládních a nevládních organizací
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou
a dle změn, které vyplývají z projektů a úkolů financovaných.

Článek XI.

Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat jednací a organizační
řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s
peticemi.
Tyto Stanovy byly přijaty valnou hromadou, konanou dne 28.12.2012

 
Zanechat komentář

Musíš být přihlášený pro přidání komentáře.